การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามความหมายที่องค์กรสหประชาชาตินิยามไว้ คือ รูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบัน โดยไม่ทำให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต ต้องประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถ ในการที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเอง ผลธัญญะ ได้ใช้นิยามนี้ในการวางรากฐานของกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งทำให้นำมาสู่กรอบความคิด ของความยั่งยืนของผลธัญญะ คือ การเป็นพันธมิตรในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้น ให้แก่ลูกค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการสินค้าเพื่อปลอดภัย การให้ความรู้ คำแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ซึ่งจะสอดคล้องกับสโลแกนใหม่ของบริษัท คือ

“ร่วมสร้าง สิ่งที่ดีกว่า” ( BETTER TOGETHER )

กรอบความคิดในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ผลธัญญะ นี้ใช้หลักการของ การสร้างคุณค่าร่วม Creating Shared Value หรือ CSV ซึ่งเอกลักษณ์ของ CSV คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งในบริบทของ CSV จะมุ่งเน้นในเรื่องหรือประเด็นทางสังคมที่เปิดโอกาสให้เกิดการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และจากความเชี่ยวชาญขององค์กรเป็นสำคัญ แนวทางนโยบายพัฒนาความยั่งยืนของ ผลธัญญะ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ในเชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่

1. Safer Living - การสร้างความปลอดภัย และสุขภาพที่ดีให้กับการใช้ชีวิตของผู้คน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2. Operation Efficiency - การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจ ทั้งขององค์กร และลูกค้า

3. Minimize Environmental Footprint - ลดมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการ และส่งเสริมการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


รายงานความยั่งยืน 2565
ขนาดไฟล์ : 4.63 MB.

ดาวน์โหลด