วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความยั่งยืนในธุรกิจนวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2020

พันธกิจ

  • ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมว่ามีความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม ระดับแนวหน้า
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม มีความสุขในการทำงาน
  • มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการอย่างครบวงจร
  • สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน