ธุรกิจของเรา

ธุรกิจของเรา บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

                       
บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุม สภาพแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ ทั้งนี้ สินค้าและบริการทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment Products)

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1) อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) ​

เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกันในขณะทำงาน เพื่อ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เช่น อันตรายจากความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นต้น โดย สินค้าในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้องร่างกายตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า เช่น หมวกนิรภัย, แว่นตา นิรภัย, ที่อุดหู, หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี, ถุงมือนิรภัย, รองเท้านิรภัย, ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่นๆ เป็นต้น
 
2) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Products) ​

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ เช่น เครื่องตรวจวัดแก๊สพิษและแก๊สไวไฟในอากาศ, อุปกรณ์ ชำระล้างตา และลำตัวฉุกเฉิน, อุปกรณ์จัดเก็บ ขนย้าย และถ่ายเทสารเคมี, อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ, อุปกรณ์ล็อกนิรภัย, ป้ายเพื่อความ ปลอดภัย (Safety Sign) เป็นต้น


ทั้งนี้ บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียงกว่า 40 ตราสินค้าโดยมี สินค้าหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ นอกจากนี้บริษัทได้มีการพัฒนาตราสินค้าเป็นของตนเอง คือ ENV-SAFE และ Synos ทั้งนี้ ในส่วนผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทได้วางตำแหน่งสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทให้เป็นส่วนเติมเต็มช่อง ว่างในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพแต่คำนึงถึงเรื่องราคา

 

2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environment Products)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการการควบคุม เช่น โรงพยาบาล กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้น ส่วนรถยนต์ เป็นต้น สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่ อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ถุงมือในงานสภาพควบคุม เครื่อง เขียนสำหรับห้องคลีนรูม ผ้าคลีนรูม และชุดคลีนรูม ซึ่งเดิมบริษัทจัดสินค้าในกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายตลาด บริษัทจึงแยกสินค้าในกลุ่มนี้ออกเป็นกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมอีกหนึ่งกลุ่มสินค้าและบริการ

 

3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment Products)
บริษัทแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

1) การจัดจำหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำสำเร็จรูป จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำประเภทต่างๆ ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน, เครื่องสูบน้ำ, ถังเก็บน้ำ, ระบบบำบัดน้ำชุดอุปกรณ์สำเร็จ (Module) เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น
 
2) การให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดให้แก่ลูกค้า ในลักษณะเดียวกับรูปแบบของสัมปทาน (Build-Own-Operate) โดย ดำเนินการตั้งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบ และนำระบบไปติดตั้งในสถานที่ของลูกค้าในลักษณะพร้อมใช้งาน และ เก็บเกี่ยวรายได้จากการจำหน่ายน้ำที่บำบัดได้ ให้กับลูกค้าตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้บริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

3) การให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ โดยดำเนินการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัด มุ่งเน้นในระบบ จัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำ โดยการบำบัดน้ำดีให้ได้คุณภาพเหมาะสมหรือทำการบำบัดน้ำเสียเพื่อ นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งรวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม, งานโครงสร้าง, การติดตั้งและติดตามผล, การวิเคราะห์ผลในห้อง ปฏิบัติการ, การซ่อมบำรุงและงานบริการหลังการขาย ซึ่งสามารถแบ่งประเภทการให้บริการได้ดังนี้

• บริการออกแบบพร้อมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)

• บริการออกแบบและผลิตระบบบำบัดน้ำชุดประกอบสำเร็จ (Module) ภายใต้ตราสินค้าของผู้ว่าจ้าง (OEM : Original Equipment Manufacturer)
 
4) การให้บริการดูแลควบคุมระบบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำโครงสร้างการถือหุ้น บริษัท ผลธัญญะ จำกัด(มหาชน)


                                                   

หมายเหตุ : บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี