วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

“Make Every Day Safer and Better”
เรามอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและดียิ่งขึ้นในทุกวัน
ผลธัญญะ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ผู้คนเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ  ความเชี่ยวชาญในการจัดหาสินค้าและบริการ และเป็นบริษัทที่ผู้คนคิดถึงเป็นอันดับแรก เมื่อมีความต้องการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ทั้งในการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

พันธกิจ

  • Safety Hub : มุ่งมั่นเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านความปลอดภัยของผู้คน ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ในราคายุติธรรม
  • Advanced Service : มุ่งมั่นเป็นบริษัทที่มีความเป็นเลิศในการบริการ และการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ
  • Frontline Innovators : เป็นผู้นำในด้านการจัดหานวัตกรรมสินค้าและบริการ ที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
  • Expert Mastery : ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร ให้มีศักยภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า โดยใช้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
  • Transformative Progress : มุ่งเน้นการเติบโต ผ่านการขยายตลาดและลงทุนในธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจปัจจุบัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • Yielding to ESG : มุ่งมั่นปรับตัวและพัฒนา เพื่อเป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้อง นโยบายการเติบโตอย่างยั่งยืนสากล