วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีความยั่งยืน
ในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นการเติบโตโดยการขยายตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม ราคาเหมาะสม พร้อมบริการอย่างผู้เชี่ยวชาญ
  • สร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
  • มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
  • สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง