PHOL เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาตรี วิศวกรรมการเงิน NIDA | ข่าวสาร | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร > PHOL เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาตรี วิศวกรรมการเงิน NIDA

PHOL เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาตรี วิศวกรรมการเงิน NIDA

PHOL เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรีควบโท วิศวกรรมการเงิน KMITL-NIDA เยี่ยมชมบริษัทบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย
นำโดย ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน และนายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ (กลาง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาวิศวกรรมการเงิน ชั้นปีที่ 4 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมบริษัท พร้อมรับฟังการบรรยายด้านการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการพัฒนา
ระบบ Enterprise Risk Management ของบริษัท เป็นการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ โดยกิจกรรมดังกล่าว
จัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. ผลธัญญะ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา