บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 ให้กับสถาศึกษาต่างๆ ในภาคเหนือ | ข่าวสาร | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร > บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 ให้กับสถาศึกษาต่างๆ ในภาคเหนือ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 ให้กับสถาศึกษาต่างๆ ในภาคเหนือ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการมอบหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง N95 ให้กับสถาศึกษาต่างๆ ในภาคเหนือ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กเล็ก เด็กนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการเจ็บป่วยจากการได้รับฝุ่นที่เป็นอันตราย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและตระหนักถึงภัยที่ใกล้ตัวในอนาคต

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหน้ากาก N95 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยอาจารย์ศูนย์บริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนในการรับของบริจาค
- บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหน้ากาก N95 ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยอาจารย์พัชราภร หมื่นกัณฑ์ เป็นตัวแทนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ ในการรับของบริจาค
- บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหน้ากาก N95 ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมีคณาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นตัวแทนในการรับของบริจาค
- บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคหน้ากาก N95 ให้กับโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร ใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยมีคณาจารย์โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เป็นตัวแทนในการรับของบริจาค