สมัครงาน

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: วิศวกรออกแบบระบบน้ำ

ลักษณะงาน (Job Description)
• ออกแบบระบบโครงการตามความต้องการของลูกค้า
• ประมาณราคาระบบและก่อสร้างโครงการ
• ก่อสร้าง/ติดตั้งโครงการหลังจากได้รับคำสั่งซื้อ
• จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
• จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง / ติดตั้งโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
• อายุ 25 ปีขึ้นไป เพศชาย เท่านั้น (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
• วุฒิการศึกษา ปริญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล / สิ่งแวดล้อม / โยธา
• สามารถออกแบบงานระบบบำบัดน้ำดี - น้ำเสีย
• เขียนแบบ Auto CAD หรือ เขียนแบบในงานส่วนที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง /ติดตั้ง /ประมาณราคาระบบน้ำ หรือระบบประกอบอาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
• สามารถขับขี่รถยนต์ได้ / มีใบขับขี่ พิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111-2 ต่อ 180  แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: พนักงานออกแบบ Graphic Design

รายละเอียดงาน
• ออกแบบสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ตามกลยุทธ์ของบริษัทและหน่วยงาน
• จัดทำ Artwork รวมทั้งประสานงานกับซัพพลายเออร์ เพื่อให้ได้งานถูกต้องตามวัตถุประสงค์
• ปรับปรุงข้อมูลหรือรูปภาพบนเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของท่านบริษัทให้ถูกต้อง
• จัดเตรียมรูปภาพและสื่อ VDO สำหรับใช้ในการโปรโมทสินค้าและบริการทางสื่อและช่องทางการขายต่างๆของบริษัท
• ร่วมนำเสนอแนวคิดและรูปแบบที่จะพัฒนาสื่อทาง Social Network เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปี ขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความสามารถด้านการตัดต่อ VDO และการถ่ายภาพด้วยมือถือ,กล้องถ่ายรูป หรือใช้ DSLR (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีความเชี่ยวชาญใช้โปรแกรม Illustration, Photoshop,Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการสื่อสารผ่านภาพได้ (Visual Thinking) และความเข้าใจทางด้านการตลาด ในการสร้างแบรนด์
• มีสไตล์เป็นของตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ และทันสมัย
• มีแนวทางการออกแบบ แนวคิดใหม่ๆ ไม่ติดกรอบ เพื่อให้งานออกมาในรูปแบบที่ทันสมัย

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111-2 ต่อ 180  แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสาร B2C

ลักษณะงาน (Job Description)
• วางแผนสื่อสาร Online และ Offline ทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อโปรโมทเว็บไซต์และสินค้าของบริษัทฯ
• วางกลยุทธ์ และจัดทำ Content Marketing หรือ Social Media Marketing บน Online Platform
• กำหนดกรอบและแนวทาง (Theme) ในการสื่อสารสำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการสื่อสารการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมาย
• วิเคราะห์ ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และTrend ใหม่ เพื่อพัฒนาคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงนำเสนอ Content ในรูปแบบใหม่ๆที่มีความน่าสนใจ
• ดูแลและสื่อสารกับลูกค้าในช่องทาง social network ต่างๆ เพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
• วัด Performance ของสื่อ Online และนำเสนอแนวทางในการ Optimize งบประมาณของ Online Marketing
• ติดตามลูกค้าจากช่องทางใหม่ๆที่มีโอกาสทางธุรกิจ (New Channel) ทั้ง Online และ Offline
• ติดตาม สถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการในช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ
• ดูแล Artwork เพื่อให้การสื่อสาร Content เป็นไปตามที่กำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร
• ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป การบริหาร สาขาโฆษณา, นิเทศศาสตร์ , ไอที , หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ตรงในสายงาน Digital Marketing อย่างน้อย 2 ปี หรือตำแหน่งใกล้เคียง
• มีประสบการณ์ตรงในการทำงานที่เกี่ยวกับ Social Media และ โฆษณาออนไลน์ (Facebook, IG, Twitter, LINE, YouTube )
• มีความเข้าใจและสนใจใน Digital marketing และ best practices เพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
• มีความยืดหยุ่น และการปรับตัวในการทำงานสูง รวมถึงความสามารถในการทำงานแบบ multi-tasking
• เป็นคน self-motivated, detail-oriented และมีทัศนคติบวก

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111-2 ต่อ 180  แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: พนักงานซ่อมบำรุง

ลักษณะงาน (Job Description)
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในบริษัทฯ
- ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา
- จัดทำบันทึกและรายงานการซ่อมแซมประจำวัน
- ควบคุมดูแลซับพลายเออร์ในกรณี เข้ามาดำเนินการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ
.
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
2.วุฒิ ปวช., ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องมือ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสามารถซ่อมบำรุงได้
4.มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
5.มีความละเอียด รอบคอบ ขยันอดทน ซื่อสัตย์ และทุ่มเทในการทำงาน  

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111-2 ต่อ 180  แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: Programer

คุณสมบัติ
- พัฒนาระบบประเภท Web Application ได้
- ใช้งานฐานข้อมูลประเภท SQL Server ได้
- ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ Html, Java script, JQuery, CSS, C#.NET, VB.NET
- รูปแบบโครงสร้างในการพัฒนาระบบ LINQ(.Net Language-Integrated Query), ASP.NET, MVC, Bootstrap
- สามารถพัฒนา หรือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเขียน Web Service หรือ API
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio
- สามารถใช้โปรแกรม Crystal Report
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดงาน
- พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการ
- สนับสนุนการใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน
- ดำเนินงานโครางการตามแผนงาน
- สามารถใช้ Web Application
- สามารถใช้โปรแกรม ASP.NET , C# , Java script , VB.NET

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111-2 ต่อ 180  แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: Sale Project

คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
- ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศกรรมสิ่งแวดล้อมหรือใกล้เคียง
- มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
- มีประสบการณ์ขาย ในด้านระบบบำบัดน้ำดีน้ำเสีย พิจารณษเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน
- วิเคราะห์ยอดขายของหมวดสินค้าที่ดูแล
- กระตุ้นยอดขายฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
- สรรหาและวางแผนทำการตลาดสินค้าใหม่
- งานถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- วางแผนการตลาดร่วมกับทีมขาย

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111-2 ต่อ 180  แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: พนักงานบัญชี (บัญชีแยกประเภท)

คุณสมบัติ              
- เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี 
- ใช้งานโปรแกรม MS Office
ใช้งานโปรแกรม Accpac ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความคล่องแคล่ว ว่องไว รอบคอบ รวดเร็ว

ลักษณะงานโดยย่อ     
บันทึกบัญชีทั่วไป จัดทำบัญชีต้นทุนโครงการ ภาษีซื้อ-ภาษีขาย
ทำส่งภ.พ.30 และ ภงด.3,53 ประจำเดือน
จัดทำรายละเอียดประกอบการเงิน(ปิดบัญชีได้พิจารณาพิเศษ)

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111-2 ต่อ 180  แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่ ตำแหน่งงาน: Sales Representative

คุณสมบัติ             
- อายุ 23 -30 ปี ชาย/หญิง 
ระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1-3 ปี กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง การติดตามงาน รักงานขาย และงานบริการ

ข้อมูลการสมัครสำหรับผู้สนใจ

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย พร้อมหลักฐานการสมัครงาน มายังแผนกทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (+662) 791-0111-2 ต่อ 180  แฟกซ์ (+662) 791-0100-3
Email 
 hr@pdgth.com