Service Center

บริการระบบจ่ายสินค้าอัตโนมัติ

หน้าแรก > สินค้าและบริการ > ระบบจ่ายอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลอัตโนมัติ

บริการระบบจ่ายสินค้าอัตโนมัติ

  • ไม่ต้องสต็อกสินค้าเอง ลดพื้นที่การจัดเก็บสินค้า ลดการสั่งซื้อสินค้าลง 15-30%
  • บันทึกทุกการเบิกจ่าย สินค้าไม่หายจาก ช่วยให้รู้พฤติกรรมการใช้งานสินค้า
  • ลดค่าใช้จ่ายบุคลากร ที่มีหน้าที่รอเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้พนักงาน
  • ส่งเสริมความปลอดภัย ตามระเบียบ OSHA สามารถเบิก PPE ได้ 24 ชม. ลดรายจ่ายจากอุบัติเหตุ
  • เหมาะกับสินค้าสิ้นเปลือง ที่ใช้บ่อบ เช่น ถุงมือต่างๆ แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น และอื่นๆ
  • PPE Vending Machine

    PPE Vending Machine