“คณะกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล MAI Special Encouragement” | ข่าวสาร | ผลธัญญะ | ศูนย์รวมอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ครบวงจร

ข่าวสาร

หน้าแรก > ข่าวสาร > “คณะกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล MAI Special Encouragement”

“คณะกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล MAI Special Encouragement”

คณะกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล MAI Special Encouragement
จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2556  หรือ Board of the Year Awards 2013
โดยมี คุณประยูร วิเวชภูวนนท์ (กลาง) ประธานกรรมการ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล
จาก ดร. สถิต  ลิ่มพงศ์พันธ์ (ที่ 4 จากซ้าย)  ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในงาน ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2556  ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า เมื่อค่ำวานนี้ (27 พ.ย.) ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า
 
โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี ด้วยเหตุที่คณะกรรมการเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็น ตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการกำกับ ดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล สามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว
 
ดังนั้น คณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ ที่ดีมีคุณภาพ ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างการกำกับดูแลที่ดี สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมที่จะยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการที่มีคุณภาพและประสิทธิผล โดยการจัดโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี” หรือ “Board of the Year Awards” ขึ้น
 
ปัจจุบัน คณะกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

  1. คุณประยูร วิเวชภูวนนท์         ประธานกรรมการ
  2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา         รองประธานกรรมการ
  3. คุณชวลิต หวังธำรง             กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร   
  4. คุณธีรเดช จารุตั้งตรง           กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
  5. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์    กรรมการ
  6. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ        กรรมการ
  7. คุณนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล     กรรมการ
  8. คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์    กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  9. คุณธันยา หวังธำรง              กรรมการ