บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1/11 หมู่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150
โทร (02) 791-0111 แฟกซ ์(02) 791-0100-3
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่
47/55-57 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร (053) 226 -811 แฟกซ์ (053) 226 -898
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง
155/213 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง
โทร. (038) 034-011-3 แฟกซ์ (038) 034-017